FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन

Post date Document
तीनपाटन गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९ Monday, August 8, 2022 - 19:02 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९.pdf
स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ Friday, February 11, 2022 - 12:26 PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४.pdf
स्थानिय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्वन्धी ऐन, २०७४ Friday, February 11, 2022 - 12:25 PDF icon स्थानिय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्वन्धी ऐन, २०७४.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ Friday, February 11, 2022 - 12:24 PDF icon सहकारी ऐन, २०७४.pdf
सडक तथा सार्वजनिक मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७४ Friday, February 11, 2022 - 12:23 PDF icon सडक तथा सार्वजनिक मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७४.pdf
पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७४ Friday, February 11, 2022 - 12:22 PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf
न्यायीक कार्य सम्पादन सम्वन्धी ऐन, २०७४ Friday, February 11, 2022 - 12:22 PDF icon न्यायीक कार्य सम्पादन सम्वन्धी ऐन, २०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ Friday, February 11, 2022 - 12:08 PDF icon आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf
विपद व्यवस्थापन ऐन,२०७७ Wednesday, December 16, 2020 - 15:49 PDF icon तीनपाटन गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७७.pdf