FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं. १०३ ( मिति २०७८।१०।२९)

७८/७९ 02/12/2022 - 21:37 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १०३ ( मिति २०७८।१०।२९).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०२ ( मिति २०७८।९।७)

७८/७९ 01/05/2022 - 13:41 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. १०२ ( मिति २०७८।९।७).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०१ ( मिति २०७८।६।८)

७८/७९ 01/05/2022 - 13:36 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. १०१ ( मिति २०७८।६।८).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०० ( मिति २०७८।६।६)

७८/७९ 01/05/2022 - 13:33 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. १०० ( मिति २०७८।६।६).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ९९ ( मिति २०७८।६।५)

७८/७९ 01/05/2022 - 13:30 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. ९९ ( मिति २०७८।६।५).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ९८ ( मिति २०७८।५।१०)

७८/७९ 01/05/2022 - 13:28 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. ९८ ( मिति २०७८।५।१०).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ९७ ( मिति २०७८।५।६)

७८/७९ 01/05/2022 - 13:28 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. ९७ ( मिति २०७८।५।६).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ९६ ( मिति २०७८।४।३२)

७८/७९ 01/05/2022 - 13:25 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. ९६ ( मिति २०७८।४।३२).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ९५ ( मिति २०७८।३।२५)

७७/७८ 01/05/2022 - 13:24 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. ९५ ( मिति २०७८।३।२५).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ९४ ( मिति २०७८।३।२४)

७७/७८ 01/05/2022 - 13:21 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. ९४ ( मिति २०७८।३।२४).pdf

Pages