FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यत्तिगत घटना दर्ता विवरण आ. व. २०७८/०७९ बार्षिक प्रतिवेदन ७९/८० Sunday, August 21, 2022 - 15:18
तीनपाटन गाउँपालिका जिन्सी निरीक्षण बार्षिक प्रतिवेदन आ. व. २०७८/०७९ ७९/८० Tuesday, August 16, 2022 - 16:24 PDF icon तीनपाटन गाउँपालिका जिन्सी निरीक्षण बार्षिक प्रतिवेदन आ व २०७८ ०७९.pdf
तीनपाटन गाउँपालिका शिक्षा शाखाको आ. व. २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Tuesday, August 16, 2022 - 16:17 PDF icon तीनपाटन गाउँपालिका शिक्षा शाखाको आ व २०७९ ०७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
तीनपाटन गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्रको आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Tuesday, August 16, 2022 - 16:11
तीनपाटन गाउँपालिका कृषि सेवा केन्द्रको आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Monday, August 8, 2022 - 16:22 PDF icon तीनपाटन गाउँपालिका कृषि सेवा केन्द्रको आ.व. २०७८_०७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
तीनपाटन गाउँपालिका समाजिक विकास शाखाको आ.व. २०७८/७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Friday, August 5, 2022 - 11:00 PDF icon तीनपाटन गाउँपालिका समाजिक विकास शाखाको आ.व. २०७८_७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
तीनपाटन गाउँपालिका पशु सेवा शाखाको आ.व. २०७८ /०७९ बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Friday, August 5, 2022 - 10:31 PDF icon आ.व. २०७८_०७९ को पशु सेवा शाखाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
तीनपाटन गाउँपालिका न्यायीक समिति सचिवालयको आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Friday, August 5, 2022 - 10:28 PDF icon तीनपाटन गाउँपालिका न्यायीक समिति सचिवालयको आ.व. २०७८_०७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
तीनपाटन गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Wednesday, August 3, 2022 - 17:05 PDF icon महिला तथा बालबालिका विकास शाखाको आ.व. २०७८_०७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf