FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं. ६

यस गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा कुल १५ वटा बस्तीमा जम्मा ८६७​ घरधुरी र ४९६५ जनसंख्या रहेका छन् । सो मध्ये बालडाँडा बस्तीमा सवैभन्दा कम ११ घरधुरी संख्या र जम्मा ७८ जना जनसंख्या रहेका छन् भने सबैभन्दा धेरै गडाम्रे वस्तीमा १२७ घरधुरी र  ७३३ जना जनसंख्या रहेका छन् ।

निर्वाचित पदाधिकारी

 सि.नं  .  नाम थर  पद   सम्पर्क नं. 
 १  श्री वीर बहादुर पुलामी           वडा अध्यक्ष  ९८६३२०४४११
 २  श्री विष्णु बहादुर कार्की  खुला सदस्य  ९८१३५५०८७१
 ३  श्री डेढ बहादुर राना  खुला सदस्य  ९८१७६७२३२२
 ४  श्री सिम कुमारी आले  महिला सदस्य  ९८२५८११५८५
 ५  श्री सुनित्रा दमाई  दलित महिला सदस्य            ९८०७८४१६०१          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु

सि.नं. नाम थर  पद  सम्पर्क नं. 
 १  श्री ज्ञान बहादुर गुर्मछान मगर   सहायकस्तर पाचौं  ९८४४०८१९२६           
 २  श्री रमेश आचार्य  अ.सव.इन्जिनियर  ९८४४४२२२०४
 ३  श्री अनिल खड्का  सहायक कम्प्युटर अपरेटर     ९७४४२४२१७६
 ४  श्री गिता राई  ना.प.से.प्रा     ९८६१३२७९६३
 ५  श्री षिल बहादुर पुलामी  कार्यालय सहयोगी  ९८१९८७१६०४

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ward Contact Number: 
९८६३२०४४११