FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

७८/७९

दशौँ गाउँसभा

दस्तावेज: 

जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

कार्यपालिका बैठक नं. १०७ ( मिति २०७९।०३।१६ )

आ.व. २०७९/८० नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

निकासा तथा भुक्तानी सम्वन्धमा