FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

"आर्थिक वर्ष २०७६।२०७७ काे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट"

तीनपाटन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दररेट

आ.व. २०७९/८० को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

कृपया बजेट डाउनलोड तथा हेर्नका लागि तल लिंकमा जानुहोला

आ.व. २०७९।०८० को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

 

आ.व. २०७९/८० नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

मन्त्रालयगत/निकायगत कार्यक्रम विवरण (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) बागमती प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०७९/८० अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह)- बागमती प्रदेश

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

तीनपाटन गाउँपालिका भित्र रहेका र तीनपाटन गाउँपालिका भित्र काम गर्न ईच्छुक सबै गैहृ सरकारी संध,संस्था/उपभोक्ता समिति /सहकारी संस्था लगायत समाजिक तथा सामुदायिक संध, संस्था सरोकारवालाहरुमा सबैको लागि सूचना