FAQs Complain Problems

समाचार

कार्यरत कर्मचारीहरु

Read More

लाम्पन्टार वडा नं. ११

Read More

कार्यापालिका सदस्यहरु

Read More

मझुवा दोभान बजार वडा न‌ं. ५

Read More

तीनपाटन फाँट वडा नं. २

Read More

रोजगारीमा स‌ंलग्न हुने वारे सुचना

कृषि पकेट क्षेत्रका लागी प्रस्ताव छनौटको सूचना ।

मतदाता नामवली अद्यावद्यिक तथा (दाबि बिरोध) सम्वन्धी सूचना ।

गोठ तथा खोर सुधार कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना ।

आन्तरीक आय संकलन ढुंगा, बालुवा, गिट्टी संकलन तथा उत्खनन् सम्वन्धी कार्यहरुको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचान , प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।९।२९ गते

दस्तावेज: 

ना.प्रा.स. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

ना.प.से.प्रा पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धमा ।

Pages

जन प्रतिनिधि

Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२५
Vice Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका उप- प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२१
अध्यक्ष वडा नं. १
Phone:
९८५४०४२२३१
अध्यक्ष वडा नं. २
Phone:
९८५४०४२२३२
अध्यक्ष वडा नं. ३
Phone:
९८५४०४२२३३
अध्यक्ष वडा नं. ४
Phone:
९८५४०४२२३४
अध्यक्ष वडा नं. ५
Phone:
९८५४०४२२३५
अध्यक्ष वडा नं. ६
Phone:
९८६३२०४४११
अध्यक्ष वडा नं. ७
Phone:
९८५४२०००७७
अध्यक्ष वडा नं. ९
Phone:
९६११०४४५५७
अध्यक्ष वडा नं. १०
Phone:
९८५४०४२२३०
अध्यक्ष वडा नं. ११
Phone:
९८५४०४२२३६

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone:
९८५४०४२२२०
लेखा अधिकृत
Phone:
९८५४०४२०८०
Jeetendra Giri
अधिकृत छैठौ‌ं
Phone:
९८५४०४०९१३
Prakash Magar
इन्जिनियर
Phone:
९८५१२४५८६४
Sanjay Thapa
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Phone:
9849835043, 9812000917
Gopal prasad Pahadi
सूचना अधिकारी
Phone:
9844045476
लेखापाल
Phone:
९८५११०९३०२

जानकारी